Se hur vi kontinuerligt jobbar för en bättre framtid Miljö
Startsida / Miljö

Vårt miljöansvar 

Vi skall verka för effektiva lösningar för ett hållbart samhälle.

Vi skall följa gällande lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror samt förebyggande av förorening av luft, vatten och mark.

Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.

Vi skall hålla en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetsparters. Varje avslutat uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.

Vi uppnår våra miljömål dels genom ett stort fokus på miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan, dels genom vårt hållbarhetsarbete som innefattar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska även digitalisera olika funktioner för att skapa nya möjligheter för en smartare hantering av dokument och information, både internt och externt.

Miljöledning

Ada Service Partners miljöledningsarbete är en hjälp att genomföra praktiska miljöförbättringar i det vardagliga arbetet.

Miljöledningssystemet följer de koncept för miljöledningssystem som finns i EMAS och ISO 14001. Avsikten är att genom miljöledningssystemet följa miljöarbetet i verksamheten.

Vi skall sträva efter ständiga förbättringar
 • Vi skall arbeta med en helhetssyn och ha kunskap om våra metoder och produkter.
 • Vi skall bedriva ett förebyggande miljöarbete inom alla våra verksamhetsområden
 • och alla medarbetare skall vara aktivt involverade i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa krav på våra leverantörer för att förebygga föroreningar.
 • Vi skall välja miljövänliga produkter när vi väljer produkter endast i undantagsfall får ej miljövänliga produkter användas.
Vi ställer krav på oss själva
 • Vi skall möta våra kunders krav och förväntningar på säkra och miljöanpassade
 • servicekoncept och aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete.
 • Vi skall få fram rätt produkt i rätt tid och i rätt miljösäkrad kvalitet.
 • Vi skall i våra inköp sträva efter att använda etiska och miljöanpassade produkter.
 • Vi skall sträva efter att minska vår energiförbrukning.
Vi skall bli ledande
 • Vi skall kontinuerligt miljöanpassa företagets verksamhet så långt det är tekniskt och
  ekonomiskt möjligt samt förenligt med företagets åtaganden.
 • Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning.