Startsida / Miljö

Vårt miljöansvar 

Ada Service Partner städar hos alla typer av företag. Små kontor, stora kontor, industrier, skolor, institutioner, statliga verk, landsting och kommuner. 

Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet.

Vi skall hålla en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetsparters.

Vi uppnår våra miljömål dels genom ett stort fokus på miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan, dels genom vårt hållbarhetsarbete som innefattar socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

 

Vi ska även digitalisera olika funktioner för att skapa nya möjligheter för en smartare hantering av dokument och information, både internt och externt. Som ett led i denna målsättning så digitaliserar vi ständigt vårt interna system vilket kommer att ge positiva fördelar även för våra kunder som kan kommunicera och hantera önskemål och ärenden direkt hos oss för snabb respons och återkoppling.

Åtaganden som vi arbetar med att

efterleva dagligen

 • Bedriva ett förebyggande miljöarbete inom alla våra verksamhetsområden där alla medarbetare skall vara involverade i miljöarbetet. Ett led i att skapa miljömedvetenhet hos vår personal är att vi systematiskt, men minst vartannat år, håller en miljöutbildning för vår personal.
 • Förebygga föroreningar genom att vi innehar god kännedom kring miljöområdet och
  motverka att situationer inträffar som kan verka menligt för miljön, både för människa och natur.
 • Genom miljöanpassade servicekoncept vill vi aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete.
 •  I våra inköp skall vi använda etiska och miljöanpassade produkter för vår egen och våra kunders verksamhet.
 • Ständigt minska våra utsläpp till luft i förhållande till vår omsättning, som också är ett av våra framtagna miljömål.
 • Kontinuerligt miljöanpassa företagets verksamhet så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med företagets åtaganden.
 • Möta våra kunders krav och förväntningar som ställs på oss samt bedriva verksamheten i
  enlighet med gällande lagstiftning och andra krav som ställs på oss.
 • Att vi följer gällande lagstiftning och andra krav är för oss en självklarhet.